Yabancı Diller Yüksekokulu

2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yeni Ders İşleme Usul ve Esasları

31.03.2023

1. 2022–2023 Eğitim–Öğretim yılı Bahar döneminde, 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren aşağıda detayları belirtilen yeni ders işleme usul ve esasları çerçevesinde eğitim-öğretime devam edilecektir.

2. Üniversitemizde lisans ve lisansüstü dersleri, her program için en fazla %40’ı uzaktan (çevrimiçi) öğretim yoluyla olmak üzere, hibrit-esnek (eşzamanlı olacak şekilde, yüz yüze ve uzaktan öğretim yoluyla) öğretim modeli kullanılarak yapılacaktır. 

3. Hangi derslerin uzaktan (çevrimiçi)  öğretim veya hibrit-esnek (eşzamanlı olacak şekilde, yüz yüze ve uzaktan öğretim) yoluyla yapılacağı Dekanlıklar ve Müdürlükler tarafından duyurulacaktır. 

4. Örgün olarak (yüz yüze) yapılmakta olan aşağıda belirtilen programların eğitimine, yine örgün olarak devam edilecektir:
•    Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. sınıfları,
•    Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. sınıfları,
•    Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bütün bölümlerinin (Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet) 4. sınıfları,
•    Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 4. Sınıfları.
Bu sınıflarda okuyan öğrenciler eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapacaklardır.

5. Yabancı dil eğitimi öğrencilerin etkin bir şekilde dil pratiği yapmasını gerektirdiğinden, dersler interaktif bir şekilde işlenecektir. Bu ihtiyaç Hibrit-esnek öğretim modeli ile tam olarak karşılanamadığından, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı derslerine, uzaktan (çevrimiçi) öğretim yoluyla devam edilecektir.

6. Uzaktan (çevrimiçi) öğretim yoluyla ve hibrit-esnek (eşzamanlı olacak şekilde, yüz yüze ve uzaktan öğretim) yoluyla verilecek derslerin tamamında Zoom video konferans programı kullanılacaktır. Bu dersler Üniversite’nin kurumsal Zoom hesapları kullanılarak gerçekleştirilecektir.

7. Öğretim elemanları hibrit-esnek (eşzamanlı olacak şekilde, yüz yüze ve uzaktan öğretim yoluyla) verilen derslerinin tamamını haftalık ders programlarında belirtilen saatlerde ve kampüs içerisindeki dersliklerde yapacaklar; derslerin tamamında öğretim elemanları kamera ve mikrofonlarını açık tutacaklardır. Dersler kayıt altına alınmakta olup, öğrencilerin derslerin kaydını izleme talepleri ilgili öğretim elemanı tarafından karşılanacaktır.

8. Madde 4 dışındaki programlarda teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, mutfak vb.) kısmı olan derslerin teorik kısmı uzaktan (çevrimiçi) öğretim ya da hibrit-esnek (eşzamanlı olacak şekilde, yüz yüze ve uzaktan öğretim) yoluyla yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı, ilgili dekanlık ve müdürlük tarafından alınacak karar ile, ödev, uygulamalı proje çalışmalarıyla bahar dönemi içinde yapılabileceği gibi, örgün olarak yaz döneminde yapılabilecek ya da bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine ertelenebilecektir. Bu konudaki planlamalar ilgili dekanlıklar ve müdürlükler tarafından Nisan ayı içerisinde ilan edilecektir.

9. 2022–2023 Eğitim–Öğretim yılı Bahar döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilecek olan derslerde öncelikli olarak UBYS sisteminde yer alan öğrenme yönetim sistemi kullanılacaktır. Bunun dışında, öğretim elemanının bölüm başkanlığına bildirmesi kaydıyla Google Classroom ya da KEYPS öğrenme yönetim sistemleri de kullanabilecektir. Öğrenciler, öğretim elemanının kullandığı öğrenme yönetim sistemi içerisinde oluşturduğu sınıfa katılmak zorundadır. 

10. Derslerin tamamında devam zorunluluğu mevcuttur. Hibrit–Esnek öğretim yoluyla verilen derslere yüz yüze devam etme zorunluluğu aranmayacak olup, öğrenciler derslere yüz yüze veya uzaktan katılabilecek, ancak toplamda derslere devamlılık şartını yerine getireceklerdir. Öğrencilerin uzaktan öğretim derslerine devamlılık durumu kurumsal ZOOM hesabında yer alan ders devam raporları incelenerek tespit edilecektir. Öğrenciler derslere ad ve soyadları ile katılacaklardır. Derse uzaktan (çevrimiçi) katılan öğrencilerin öğretim elemanının taleplerini (öğrencinin soruya cevap vermesi, mikrofonunu açması, kamerasını açması vb.) yerine getirme yükümlülüğü vardır. Öğretim elemanının talebini yanıtsız bırakan öğrencinin, derse bağlanmış olmasına rağmen, derste mevcut olmadığı değerlendirilecektir.

11. 2022–2023 Eğitim–Öğretim yılı Bahar döneminde öğrencilerimizin başvurmaları halinde kayıt dondurma talepleri mevcut yönetmeliğe göre değerlendirilecektir. Birinci derece yakınları depremden etkilenen OHAL kapsamındaki illerde ikamet eden öğrencilere, yönetmelikte mevcut 2 haftalık başvuru süresi sınırlaması uygulanmayacaktır.

12. Yapılacak vize ve final sınavlarında uyulacak usul ve esaslar, yine senato kararıyla duyurulacaktır.

13. Uzaktan (çevrimiçi) ve yüz yüze+uzaktan öğretimle (harmanlanmış) verilen derslerin video, ses ve görüntü kayıtlarının alınması, herhangi bir fiziksel ya da dijital ortamda ya da sosyal medya platformunda paylaşılması ya da tedavüle sokulması, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin kişisel verilerinin ihlaline sebep olacağı için paylaşım yapan kişi ya da kişiler hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlem yapılacaktır.