YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Öğrenci Hakları

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı lisans ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi ile sınavlara ilişkin uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık programları: Yabancı dil hazırlık programlarını,

b) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

d)Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

e) Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

f) Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu:  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretiminin zorunlu olduğu programlarına yerleştirilen öğrencilerden, aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştirildikleri akademik programdaki eğitimlerine başlarlar.

a) Muafiyet sınavından başarılı olanlar, eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşuluyla, Senatonun belirlediği düzeyde puan almış olanlar,

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu ya da resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi

MADDE 6 – (1) Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitimini başarmaları zorunludur.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin zorunlu olduğu programlara yerleştirilen öğrencilerden muafiyet koşullarını sağlayamayanlar, seviye tespit sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek, yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine başlayan öğrencilerin kayıtlı oldukları programın gerektirdiği yabancı dil yeterlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yabancı dil düzeylerine göre farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim ve öğretim programları uygulanabilir.

 (4) Üniversitenin programlarına kayıt yaptırmış olan yabancı öğrenciler;

a) Üniversite tarafından öngörülen Türkçe başarı koşulunu sağlamak zorundadırlar.

b) Türkçe başarı koşulunu sağlayan, ancak yabancı dil muafiyet koşullarını sağlayamamış olanlar, yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık programına başlamadan önce ilgili dilin yapılacak olan ilk seviye tespit ve yeterlilik sınavlarına girerler. Başarısız oldukları takdirde, almakla yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık programına başlarlar.

(5) Yabancı dil hazırlık programı süresince uygulanabilecek bilgisayar destekli ve uzaktan öğretim ile yabancı dil öğretiminin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık programı

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran öğrenciler, seviye tespit sınavına girerler, bu sınavdan Yabancı Diller Yüksekokulu’nun belirlediği asgari puanı alan öğrenciler muafiyet sınavına girmeye hak kazanırlar. Muafiyet sınavından başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları zorunlu yabancı dil hazırlık programına yapılır.

(2) Öğrenciler, seviye tespit sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek, yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami dört yarıyıldır.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Yabancı dil eğitim ve öğretiminin zorunlu olmadığı programlara yerleşen öğrencilere, talep etmeleri halinde, Yabancı Diller Yüksekokulundaki olanaklar ölçüsünde ve kontenjan dâhilinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilebilir.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kaydedilen öğrencilerin yabancı dil düzeyleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil seviye tespit sınavı ile belirlenir. Öğrenciler, seviye tespit sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek, yabancı dil hazırlık eğitimine başlarlar.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre, öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, taleplerini akademik takvimde belirtilen ders kayıt günleri içerisinde bildirirler.

(5) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında meslekî yabancı dil derslerine yer verilenler de dâhil olmak üzere lisans veya lisansüstü programlara devam eden öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrencilerden başarılı olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerini alırlar.

 (6) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında başarılı olamayan öğrenciler yerleştirildikleri programa başlarlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 9 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen sınavlara ve bu sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Seviye Tespit Sınavı: Üniversitenin yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

b) Muafiyet Sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilerin, yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını belirlemek amacıyla, her akademik yılın başında ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavdır.

c) Yeterlik Sınavı: Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin, yabancı dil yeterliğini belirlemek amacıyla her yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

ç) Seviye Bitirme Sınavı:  Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin, yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla her seviyenin sonunda yapılan sınavdır.

d) Seviye İçi Sınavlar: Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, haberli ya da habersiz yapılan sınavlar, çalışmalar, sunumlar ve uygulamalardır.

e) Mazeret Sınavı: Öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca kabul edilen, belgeye dayalı mazeretleri nedeniyle katılamadıkları sınavlar yerine yapılan sınavdır. Muafiyet sınavı ve yeterlik sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Yabancı dil hazırlık programı süresince bilgisayar destekli ve uzaktan sınav yapılabilir. Bilgisayar destekli ve uzaktan eğitime yönelik yabancı dil sınav ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin ilke ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Değerlendirme

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin yabancı dil yeterliği aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:

a) Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin dönem içinde katıldıkları sınavların genel başarı puanına katkı oranları ile yeterlik sınavına girme koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenir.

b) Yabancı dil hazırlık programında güz yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler, ikinci yarıyıl başında, kabul edilmiş oldukları akademik programa başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise bahar yarıyılında yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

c) Yabancı dil hazırlık programında bahar yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler takip eden akademik yılın başında, kabul edilmiş oldukları akademik programa kayıt yaptırırlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise bir sonraki akademik yılın başında yapılan muafiyet sınavına üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girerler.

ç) Zorunlu yabancı dil hazırlık programından, eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlara dayanılarak muaf tutulanlar ile bu programda başarılı olanlar, kendi eğitim ve öğretim programlarının birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan yabancı dil derslerinden aynı not ile muaf tutulurlar. Notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, hazırlık sonrası zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavına katılabilirler.

d) Türkçe programlara kayıtlı öğrencilerden;  isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayanlar ya da eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınav puanlarını ibraz edenler, yabancı dil hazırlık programında eğitimini gördükleri dildeki akademik programda zorunlu olan yabancı dil derslerinden aynı not ile muaf olurlar. Notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavına katılabilirler.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimini dört yarı yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programın olması ve öğrencinin bu programa kayıt yaptırma talebinde bulunması halinde kayıtlı olduğu hazırlık programdan ilişiği kesilerek eşdeğer Türkçe programa kaydı yapılır. Öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir program olmaması ya da eşdeğer programa kayıt yaptırma talebinde bulunmaması halinde öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

(3) Ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilikleri ÖSYM tarafından belirlenen tablolar esas alınarak yürütülür.

 (4) Yabancı dil hazırlık programında muafiyet ve yeterlilik başarı notu, 100 üzerinden en az 70’tir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Devam durumu

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, %85’den az olmamak üzere derslere devam etmekle yükümlüdürler. Derse giren öğretim elemanlarının öğrenciye izin vermeye yetkisi yoktur. Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılırlar. Devamsızlığı toplam ders saatinin %15’ini aşan öğrenciler derse devam haklarını kaybederler ve kayıtlı oldukları programın sonundaki yeterlik sınavına giremezler. Bir sonraki sınav hakları ise saklıdır.

İzin

MADDE 12 – (1) On gün ve üzerinde devamsızlıklarını sağlık kurulu raporu ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilir. Öğrencilerin sosyal ve sportif etkinliklere katılma veya on günden az raporlu olmaları durumunda, derslere katılmadıkları süre %15’lik dilim içinde değerlendirilir. Rektörlük tarafından onaylanan ve İstanbul ili dışında gerçekleşen sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise, katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. On günden daha kısa bir süre için raporlu olan öğrenciler, raporlu oldukları süre zarfında herhangi bir sınava girememişlerse telafi sınavına girip giremeyecekleri ve/veya devamsız sayılıp sayılmayacakları Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Yabancı dil belgesi

MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayanlara yabancı dil belgesi verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulunun 23 Mart 2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.